Nie przepłacaj! DARMOWA DOSTAWA do Orlen Paczki
Darmowa dostawa od 19,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Konkursu Ślubnego (22.09.2021 r. – 22.10.2021 r..)

Regulamin Konkursu Ślubnego 

Podziel się zdjęciem w naszych butach na Instagramie lub Facebooku i wygraj jedną z 3 atrakcyjnych nagród!

Wersja regulaminu Konkursu obowiązująca od dnia 22.09.2021 r. – 22.10.2021 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „#Konkurs ślubny”.

2. Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy Brilu.pl

3. Konkurs jest prowadzony w serwisie internetowym facebook.com, na stronie dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/brilupl oraz w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/brilupl/

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być́ kierowane do Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

§ 2.CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa przez 1 miesiąc od godziny 19:00 22.09.2021 r. do dnia 22.10.2021r. do godziny 19:00.  

Okres Konkursu nie obejmuje czasu na wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz publikację wyników Konkursu.§

3. KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonywania oceny aktywności Uczestników na Fan Page oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powołał 3 osobową komisję konkursową.

§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają aktywne konto w serwisie Facebook lub Instagram.

2. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. W przypadku gdy, Organizator stwierdzi, iż Uczestnik bierze udział w Konkursie korzystając z więcej niż jednego Konta, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu i do pozbawienia takiego Uczestnika prawa do nagrody.

4. Dane zawarte na Koncie muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem serwisu społecznościowego facebook.com W szczególności imię i nazwisko podane przez Uczestnika w serwisie społecznościowym facebook.com muszą być prawdziwe.

5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

§ 5. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest: dodanie zdjęcia z sesji ślubnej z wykorzystaniem obuwia zakupionego w sklepie internetowym www.brilu.pl w serwisie Facebook lub Instagram, oznaczeniu zdjęcia @brilupl oraz odpowiednimi hasztagami #slubzbrilu #konkursbrilu

3. Profil użytkownika i zdjęcie muszą mieć status publiczny.

4. Zdjęcia, które nie spełniają wymogów tj. szczególnie te do których zostały użyte buty nie zakupione w sklepie internetowym www.brilu.pl nie będą̨ uwzględniane przez Komisję Konkursową przy rozstrzyganiu Konkursu.

5. Autor zdjęcia publikując zdjęcie konkursowe wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęcia (Upublicznienia swojego wizerunku) przez markę brilu. w mediach społecznościowych marki oraz na stronie www.brilu.pl.

6. Marka brilu. zobowiązuje się do oznaczania autora zdjęcia konkursowego.

6. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie). Prace Konkursowe, które naruszają wyżej wymienione zasady nie będą brały udziału w Konkursie.7. Uczestnik w każdym miesiącu może przesłać dowolną liczbę prac konkursowych.8. Nagroda główna (dalej „Nagroda”) zostanie przyznana jednej osobie po zakończeniu Rundy konkursowej, trwającej 3 miesiące.

§ 6. NAGRODY

1. W konkursie zostaną przyznane aż 3 nagrody (dalej „Nagroda”) 

NAGRODA: Ekskluzywny Szampan Moet & Chandon Ice Imperial z białym kieliszkiem oraz kupon o wartości 100 zł na zakupy w Brilu. (Tj. kupon na 100 zł do wykorzystania podczas jednorazowych zakupów na www.brilu.pl.)

2 NAGRODA: Drewniana skrzyneczka a w niej 3 preparaty do butów, zestaw 3 designerskich bransoletek, przypinka z logo Brilu. oraz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Brilu. (Tj. kupon na 50 zł do wykorzystania podczas jednorazowych zakupów na www.brilu.pl.)

3 NAGRODA: Kosmetyczka wypełniona kosmetykami do stóp, rozświetlasz no nóg i ciała marki Bielenda, przypinka z naszym logo oraz kupon na - 25% na zakupy w Brilu. (Tj. kupon -25% na całą wartość koszyka przy jednorazowych zakupach na www.brilu.pl.)

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej liczby osób nagrodą dodatkową w postaci firmowego upominku.

§ 7. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. W terminie do 5 dni po zakończeniu Konkursu Ślubnego przy zachowaniu należytej staranności zwycięzcę wyłoni Komisja Konkursowa.

2. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy opublikowali prace konkursowe w serwisie facebook.com oraz instagram.com dokona wyboru pracy konkursowej, która zdaniem komisji jest najciekawsza. Przy wyborze komisja konkursowa będzie brała pod uwagę oryginalność, pomysłowość i kreatywność.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 5 dni od zakończenia Rundy.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w poście opublikowanym na Fan Page’u oraz na InstaStory.

5. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia poinformowania o przyznaniu Nagrody przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Fanpage’u lub Instagramie swoje dane: imię̨ i nazwisko, adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który Organizator wyśle Nagrodę, numer telefonu kontaktowego.

6. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu nie prześle danych zgodnie z ust. 7 powyżej, lub prześle dane po terminie, traci prawo do Nagrody, która zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który uzyskał najwyższą liczbę Punktów podczas trwania Rundy.

7. Organizator wyśle nagrodę̨ w ciągu 7 dni od momentu otrzymania danych.

8. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej.

9. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

§8. Licencja

1. Uczestnik Konkursu z chwilą publikacji zdjęć konkursowych, udziela organizatorowi licencji na korzystanie z pracy konkursowej, która ma charakter licencji niewyłącznej, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,wprowadzenie do pamięci komputera,wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na dowolnej stronie www, wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Pracy Konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Poza Nagrodą Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nie wykonywania wobec Organizatora autorskich praw osobistych i zezwala na rozpowszechniania Pracy Konkursowej bez podania swojego imienia i nazwiska.

4. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej oraz że Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do Pracy Konkursowej.

§9. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest sklep Internetowy Brilu.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu zostało powierzone Organizatorowi, zgodnie z Ustawą z dnia 25 maja 2019 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 25 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Po zakończeniu Konkursu zostaną̨ one niezwłocznie usunięte.

4. Dane podane przez zwycięzcę będą wykorzystywane jedynie dla celów związanych z wysyłką Nagrody oraz będą przekazane podmiotom odpowiedzialnym za realizację wysyłki Nagrody.

§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@brilu.pl przez cały czas trwania Konkursu.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail.

3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać́ kontaktując się̨ z Organizatorem pod adresem e-mail marketing@brilu.pl

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel