Nie przepłacaj! DARMOWA DOSTAWA do Orlen Paczki
Darmowa dostawa od 19,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Wygraj torebkę Brilu na Dzień Kobiet

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj torebkę Brilu na Dzień Kobiet”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj torebkę Brilu na Dzień Kobiet”.

2. Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy Brilu.pl

3. Konkurs jest prowadzony w serwisie internetowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/brilupl/

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram®. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być́ kierowane do Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®.

 

§ 2.CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 08.03.2018 r. do dnia 12.03.2018 r. (dalej „Okres Konkursu”)

2. Okres Konkursu nie obejmuje czasu na wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz publikację wyników Konkursu.

 

§ 3. KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonywania oceny aktywności Uczestników na Fan Page oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powołał 3 osobową komisję konkursową.

 

§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają aktywne konto w serwisie Instagram.

2. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. W przypadku gdy, Organizator stwierdzi, iż Uczestnik bierze udział w Konkursie korzystając z więcej niż jednego Konta, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu i do pozbawienia takiego Uczestnika prawa do nagrody.

4. Dane zawarte na Koncie muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem serwisu społecznościowego Instagram.com

5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

 

§ 5. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest skomentowanie zdjęcia konkursowego i udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe:

  • ,,Co bezkonkurencyjnie musi znaleźć się w Twojej torebce i jaką najdziwniejszą rzecz w niej znalazłaś"
  • w komentarzu wpisanie nazwy torebki wybranej pod linkiem > goo.gl/WCzvDe
  • oznaczeniu dwóch przyjaciółek, dzięki czemu mają one szansę na wygranie kubka Brilu,
  • udostępnieniu w InstaStory grafiki konkursowej z oznaczeniem @brilupl oraz #torebkabrilu

3. Profil użytkownika musi mieć status publiczny.

4. Komentarze Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie). Prace Konkursowe, które naruszają wyżej wymienione zasady nie będą brały udziału w Konkursie.

 

§ 6. NAGRODY

1. Po zakończeniu konkursu zostanie przekazana jedna nagroda (dalej „Nagroda”) w postaci wybranego produktu (torebka Brilu) ze sklepu internetowego www.brilu.pl

(Przyjrzyj się nagrodom > goo.gl/WCzvDe ) oraz dwa kubki Brilu dla osób oznaczonych przez zwycięzcę w komentarzu pod postem konkursowym.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej liczby osób nagrodą dodatkową w postaci firmowego upominku.

 

§ 7. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. W terminie do 5 dni po zakończeniu Konkursu, rozstrzygnięcia przy zachowaniu należytej staranności dokona Komisja Konkursowa.

2. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy skomentowali zdjęcie konkursowe w serwisie instagram.com dokona wyboru komantarza, który zdaniem komisji jest najciekawszy. Przy wyborze komisja konkursowa będzie brała pod uwagę oryginalność, pomysłowość i kreatywność wypowiedzi.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w komentarzu pod zdjęciem konkursowym oraz na InstaStory w serwisie Instagram.com.

5. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia poinformowania o przyznaniu Nagrody przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Instagramie swoje dane:

  • imię̨ i nazwisko,
  • adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który Organizator wyśle Nagrodę,
  • numer telefonu kontaktowego.

6. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu nie prześle danych zgodnie z ust. 7 powyżej, lub prześle dane po terminie, traci prawo do Nagrody, która zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który kreatywnie odpowiedział na pytanie konkursowe.

7. Organizator wyśle nagrodę̨ w ciągu 7 dni od momentu otrzymania danych.

8. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej.

9. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

§8. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest sklep Internetowy Brilu.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu zostało powierzone Organizatorowi, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Po zakończeniu Konkursu zostaną̨ one niezwłocznie usunięte.

4. Dane podane przez zwycięzcę będą wykorzystywane jedynie dla celów związanych z wysyłką Nagrody oraz będą przekazane podmiotom odpowiedzialnym za realizację wysyłki Nagrody.

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@brilu.pl przez cały czas trwania Konkursu.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail.

3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać́ kontaktując się̨ z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@brilu.pl

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel